Algemene Levering en Betalingsvoorwaarden Henkes Bouwadvies

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Henkes Bouwadvies (hierna te noemen HBA) gesloten overeenkomsten voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Offerte

HBA brengt offertes schriftelijk dan wel elektronisch uit en zijn 3 maanden geldig en geheel vrijblijvend. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Een samengestelde prijsopgave verplicht HBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. .Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat HBA een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden HBA eerst nadat deze schriftelijk door HBA zijn bevestigd.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

HBA zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.Voor zover noodzakelijk zal HBA de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door HBA mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien HBA op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan HBA namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van opdrachten / ontwerpen, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan HBA, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht HBA volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versies van opdrachten / ontwerpen te controleren en goed te keuren. Indien HBA, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van HBA zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 3: Aflevering

3.1

Een door HBA opgegeven termijn van levering, voor het volbrengen van opdrachten/ontwerpen heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. HBA is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van opdrachten/ontwerpen, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

3.2

De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of HBA de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden HBA er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

3.3

De prestatie van HBA geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Alleen het eindresultaat van opdracht/ontwerp wordt het eigendom van de opdrachtgever, dit m.b.t. alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals het octrooirecht, het modelrecht en/of het auteursrecht.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

4.3 Eigendom HBA

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door HBA tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, maquettes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van HBA, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.4 Eigendom opdrachtgever

Alle door opdrachtgever aangeleverde materialen, ontwerpen, tekeningen e.d. blijven eigendom van opdrachtgever en zullen na voltooien en afwerking van de opdracht, retour worden gezonden.

Artikel 5: Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium kunnen ook eventuele bijkomende kosten, die HBA voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking komen. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal HBA dit ter goedkeuring van tevoren aan de opdrachtgever voorleggen.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien HBA door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door HBA gehanteerde honorariumtarieven. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal HBA dit ter goedkeuring van tevoren aan de opdrachtgever voorleggen.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft HBA na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door HBA nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door HBA gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €. 100,00

6.2 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan HBA verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan HBA heeft verstrekt.

6.3 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt,dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door HBA

Indien de overeenkomst door HBA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van HBA redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door HBA op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, evenals 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement

Zowel HBA als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van HBA bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

8.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HBA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HBA de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

8.4

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal HBA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.5

HBA zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HBA kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

9.1 Oorsprong

HBA garandeert dat geleverde ontwerpen door of vanwege hem/haar is ontworpen en/of geïllustreerd.

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart HBA of door HBA bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart HBA voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid

HBA is een adviesbureau en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in aangeleverde en gebruikte materialen, ondeugdelijke bouwkundige constructies e.d.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van HBA, is de aansprakelijkheid van HBA voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een tegenover de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 5.000,00 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

10.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan HBA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn opgetreden.

10.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch HBA tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11: Overmacht

11.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HBA niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3

HBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HBA zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5

Voor zoveel HBA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HBA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met HBA gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen HBA en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen HBA en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar HBA is gevestigd.

12.4 Voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Henkes Bouwadvies

 

to top button